Protecció de dades

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que el responsable del tractament de les seves dades personals és el Consorci Sanitari de Terrassa i la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades incloses en el present formulari és la gestió de la donació efectuada, emetre el certificat de donació corresponent i mantenir-vos informats dels actes relacionats amb els nostres fins. Es comunicaran les dades als organismes públics per fer les desgravacions fiscals, com també a les entitats bancàries per les gestions financeres. Tanmateix, vostè té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades, mitjançant els formularis corresponents que es troben a la web de l’entitat www.cst.cat o personant-se al domicili social, Ctra. Torrebonica, s/n. 08227 Terrassa.